Skole info

Vedtægter for Ryparken Lille Skole

  

Vedtægter for Ryparken Lille Skole

Undervisningsministeriet har godkendt vedtægterne d.14.marts 2012.


Vedtægterne er godkendt af skolens bestyrelse d.19.marts 2012 og behandlet på generalforsamlingen d. 18.april 2012.

Offentliggjort på hjemmesiden d.1.maj 2012.

 

§1 Hjemsted og formål

Jf. lovbekendtgørelse nr.182 af 22.marts 2004 §2

Stk. 1.  Ryparken Lille Skole er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune beliggende på Gartnerivej 3, 2100 Kbh. Ø.

CVR. nr. 28 99 74 18

            Institutionens formål er at drive en fri grundskole efter lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§2 Forældrekredsen og skolekredsen

Jf. lovbekendtgørelse nr.182 af 22.marts 2004 §7 og §8

Stk. 1.  Forældrekredsen består af forældre til børn i skolen. Forældrerettigheden tilfalder de personer der har forældremyndighed over barnet eller har barnet i pleje: jf. loven om friskoler og private grundskoler.

Stk. 2.            Skolen følger de til enhver tid gældende regler om tilsyn.

 

Stk. 3. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der er villige til efter evne at deltage i skolens liv,                                                                                                                                                                                                                                       skolens økonomiske opretholdelse og som af bestyrelsen godkendes som medlemmer.

             Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

 

 

Stk. 4.  Medlemskab af skolekredsen kan suspenderes og/eller ophæves af bestyrelsen, hvis medlemmet er i restance med kontingent, eller anden fastsat økono­misk ydelse til skolen.

Stk. 5.  Bestyrelsens afgørelse om medlemskab af skolekredsen kan indankes for general­forsamlingen såvel af et mindretal i bestyrelsen som af den, der har modtaget afslag på optagelse eller er blevet frataget medlemskab.

Stk. 6.  Et medlem af skolekredsen har møde- og taleret til generalforsamlingen, men ikke stemmeret, og kan vælges ind i skolens bestyrelse.

§3 Skolens drift og generalforsamling

Jf. lovbekendtgørelse nr.182 af 22.marts 2004 §9 og §10

Stk. 1.  Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud, ved egendækning fx skolepenge for eleverne og evt. ved bidrag fra skolekredsen og andre.

Stk. 2.  Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 3.  Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilveje­bringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til fordel for skolen f.eks. til forbedring af undervisningsmaterialet, til byggeforanstaltninger og lignende.

Stk. 4.  Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen, og tage skyldige økonomiske hensyn.

Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Stk. 5.  Generalforsamlingen består af forældrekredsen og skolekredsens medlemmer jf. § 2, stk. 1 og § 2, stk. 6.

Stk. 6.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet sted i hjem­stedskommunen inden udgangen af april. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev eller mail til forældrekredsen og skolekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

            Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsen aflægger beretning om årets arbejde og skolens økonomiske status.

3.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

4.     Indkomne forslag.

5.     Eventuelt.

Stk. 7.  Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før afholdelsen og skal meddeles forældrekredsen og skole­kredsen senest ved indkaldelsen.

Stk. 8. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemme­fler­hed, og hvis det ønskes ved skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutnings­dygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer af forældrekredsen.

          Hvert medlem af forældrekredsen har en stemme. Medlemmer af skolekredsen har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 8a.          Ved fælles forældremyndighed  kan der stemmes ved fuldmagt ved valg af forældrerepræsentanter og tilsynsførende. Fuldmagt skal være skriftlig og kan alene gives til hvem forældremyndigheden deles med.

Stk. 9.  Der føres protokol over det, der er vedtaget på generalforsamlingen. Protokollen under­skrives af dirigenten.

Stk. 10.          Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller 1/4 af forældrekredsens medlem­mer ønsker det og indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden fremgår af indkaldelsen

Stk. 11.          Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt om skolens ned­læggelse skal godkendes af generalforsamlingen efter indstilling fra skolens bestyrelse. 2/3 af fremmødte medlemmer af forældrekredsen skal stemme herfor, opnås et sådant flertal ikke, kan indstillingen mindst 21 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk.12. Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse. Ændringerne i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger.

            Vedtægtsændringer som følge af lovkrav eller myndighedspålæg kan foretages af bestyrelsen, der orienterer herom på førstkommende generalforsamling.

Stk. 13.          Generalforsamlingen ansætter og afskediger skolens leder efter indstilling fra bestyrelsen.
                                           §4 Bestyrelsens sammensætning

Jf. lovbekendtgørelse nr.182 af 22.marts 2004 §4

Stk. 1.  Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. For at være valgbar til bestyrelsen skal kandidaten være medlem af enten forældrekredsen eller skolekredsen. Mindst 4 bestyrelses­medlemmer og mindst 1 suppleant skal til enhver tid tilhøre forældrekredsen.

Bestyrelsen vælges på skolens generalforsamling af forældrekredsen efter reglerne i Bekendtgørelse nr.616 af nr. 9.juni 2010 om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler, jf. ministeriets orienteringer af 11. juni og 15. juni 2010 om nye regler vedr. tilsynsførende.

            Det tilstræbes at have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder repræsenteret i bestyrelsen.

Stk. 2.  Alle fremmødte medlemmer af forældrekredsen på Generalforsamlingen har som udgangspunkt én stemme hver.

Af hensyn til afstemningens afvikling, kan ordstyreren bestemme, at alle medlemmer af forældrekredsen har et større antal stemmer at fordele mellem de opstillede kandidater, dog således, at der ikke kan stemme flere gange på samme kandidat.

Det påhviler bestyrelsen at tilse, at alene medlemmer af forældrekredsen opnår stemmeret ved valg af bestyrelse og valg af tilsynsførende.

            Stemmeafgivelserne er hemmelige og skriftlige.

Stk. 3.            Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, og afgår med 2 i ulige år og 3 i lige år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

De kandidater der opnår flest stemmer bliver medlemmer af bestyrelsen. Hvis et medlem af skolekredsen har opnået medlemskab, fortrænger kandidater fra forældrekredsen evt. øvrige kandidater fra skolekredsen.

Som 1. og 2. suppleanter vælges de kandidater med flest stemmer som ikke opnår medlemskab. Hvis et medlem af skolekredsen opnår plads som 1. suppleant, tilfalder pladsen som 2. suppleant den kandidat fra forældrekredsen der har opnået flest stemmer.

Ved stemmelighed afholdes omvalg blandt de kandidater, der opnåede højst lige så mange stemmer som de der opnåede lighed.

Stk. 4.            Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger formand og næstformand af sin midte.

Stk. 5.  Forældrene skal have mulighed for at vælge mindst en suppleant, som automatisk optages i bestyrelsen, hvis en eller flere forældrerepræsentanter træder ud af bestyrelsen.

            1. suppleanten optages automatisk i bestyrelsen, hvis et medlem udtræder. Hvis optagelse af 1. suppleanten bringer bestyrelsens sammensætning i modstrid med stk. 1 optages 2. suppleanten.

Hvis supplering ikke er muligt skal der vælges et nyt medlem på en ekstraordinær generalforsamling for resten af perioden.

Denne ekstraordinære generalforsamling indkaldes senest 14 dage efter, at bestyrelsen eller skolens leder er blevet opmærksom på, at bestyrelsen ikke kan opnå fuldtallighed.

Stk. 6.  Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 5, stk.6 og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.

Hvis et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed som følge af, at dets barn udskrives af skolen mod medlemmets ønske, har medlemmet ret til at beholde sit sæde i valgperioden, jf dog stk. 7.

I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten.

Stk. 7.  Bestyrelsesmedlemmer kan afsættes i valgperioden af forældrekredsen på en generalforsamling  indkaldt efter reglerne jf. § 3 stk. 6 og stk.10.

            Dagsordenen skal i så tilfælde indeholde et punkt om afstemning om afsættelse af bestyrelsesmedlemmer. Afstemningen foregår ved alm. stemmeflerhed i forældrekredsen.

Stk.8.   Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen.

Stk. 9.  Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

            Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan gøres ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke mod­tage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.10. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseserhvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den enkelte.

Stk. 11.          Skolens leder, sekretær og 1 repræsentant fra lærerne kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skole­lederen eller enkelte ansatte/elever, kan bestyrelsen suspendere skolelederens henholdsvis repræsentanternes mødedeltagelse.

§5 Bestyrelsens opgaver

Jf. lovbekendtgørelse nr.182 af 22.marts 2004 §3, §6 og §5

Stk. 1.  Bestyrelsen varetager skolens overordnede ledelse, samt er ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov og friskoler og private grundskoler m.v.

            Den daglige ledelse varetages af skolelederen. Lederen har det almindelige daglige pædagogiske ansvar og er ansvarlig for, at bestyrelsens beslutninger og retningslinier følges. Lederen er desuden forpligtiget til at under­rette bestyrelsen om forhold af betydning for bestyrelsens varetagelse af den overordnede ledelse.

Stk. 2.  Bestyrelsen træffer beslutninger om ethvert spørgsmål, som bestyrelsen måtte ønske at træffe beslutning om.

Stk. 2a Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepenge og forældrebetaling for fritidsordningen.

Stk. 2b Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 3.  Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens fastansatte personale efter indstilling fra skolens leder. jf. denne vedtægts §6 stk. 6.

Stk. 4.  Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsrapport for skolen i overens­stemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten revideres inden den 15. april efter regnskabsårets afslutning i overensstemmelse med loven og andre rets­regler om frie grundskoler m.v.

            Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 5.  Revisor vælges af skolens bestyrelse.

Stk. 6.  Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til indsigt i budget­ter, årsrapporter og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen.

            Bestyr­elsen kan udstrække denne ret til andre og kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold.

            Oplysninger der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

Stk. 7.  Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Stk.8    Bestyrelsen tegner en driftsaftale med ledelsen vedr. de daglige  ledelsesfunktioner og det økonomiske administrative arbejde og ansvar.

§6 Bestyrelsens arbejde

Jf. lovbekendtgørelse nr.182 af 22.marts 2004 §4 og §7

Stk. 1.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. Ved stemmelighed er formandens - eller i tilfælde af dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

            Bestyrelsen fastsætter i øvrigt sin egen forretningsorden, for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Stk.2.   Bestyrelsen fører protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få sin afvigende mening ført til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 3.  Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald.

Stk. 4.  Bestyrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.

Stk. 5.  Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte et eller flere ad hoc udvalg, der typisk kan varetage klart afgrænsede rutinefunktioner. Et underudvalg kan f.eks. for­berede, tilrettelægge og udføre P.R. arbejde – planlægge og igangsætte vedlige­holdelse af skolens bygninger. Bestyrelsen er dog fortsat overordnet ansvarlig for udvalgenes arbejde og har den endelige beslutningskompetence.

Stk. 6.  Ligeledes kan bestyrelsen nedsætte et ansæt­tel­ses­udvalg bestående af: Skolens leder, viceleder, tillidsmand og 1 ansat som arbejder indenfor samme fagområde, 1 forældrerepræsentant valgt på generalforsamlingen for 1 år og  formanden for bestyrelsen.

            Ansættelsesudvalget afholder ansættelsessamtaler og laver indstilling til bestyrelsen om hvilken kandidat udvalget foreslår ansat. Bestyrelsen træffer den endelige beslutning om ansættelse.

Stk. 7.  Medlemmer af bestyrelsen, skolens leder, tilsynsførende og øvrige ansatte på skolen skal følge reglerne i forvaltningsloven kap. 2 og 8 om habilitet og tavshedspligt.

§7 Tegningsret

Jf. lovbekendtgørelse nr.182 af 22.marts 2004 §11

Stk. 1.  Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Stk. 2.  Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejen­dom­me kræves underskrift af mindst 3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3.  Årsrapport og revisionsprotokollat samt vedtægter underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, som samtidig afgiver en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab

§8 Nedlæggelse

Jf. lovbekendtgørelse nr.182 af 22.marts 2004 §13

Stk. 1.  Beslutning om skolens nedlæggelse træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra skolens bestyrelse. Skolens bestyrelse kan træffe beslutning om indstilling om skolens nedlæggelse med et flertal på 4/5.

Stk. 2.  Ophører den selvejende institution med at drive skolevirksomhed i overens­stem­melse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3.  Det påhviler bestyrelsen at give forældrekredsen og Undervisningsministeriet meddelelse om beslutningen om skolens nedlæggelse og om grundlaget herfor umiddelbart efter beslutningen er truffet, ligeledes de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende. Ministeriet skal ligeledes orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 4.  Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 5.  Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økono­miske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med ved­tægterne.

Stk. 6.  Eventuelle overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.. Dette gælder dog ikke i det omfang, hvor det vil stride mod andre økonomiske rettigheder, som er beskyttet af grundlovens § 73. I så fald sker der ikke indskrænkninger i disse bestående rettigheder.

§9. Vedtægterne

Jf. lovbekendtgørelse nr.182 af 22.marts 2004 §11 og §12

Stk. 1.  Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

            Ændringerne i vedtægterne kan normalt kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger, jf. dog §3 stk.12.

Stk. 2. Skolens vedtægt samt vedtægtsændringer skal godkendes af Undervisningsministeriet, for så vidt angår bestemmelser om styrelse og økonomiske forhold.

Stk. 3.  Vedtægten skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå hvem der er formand og evt. næstformand. Vedtægten skal indsendes i original til Undervisningsministeriet i 3 eksemplarer.